Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden L&F advies en voorlichting

 

Artikel 1 Definities

 1. L&F advies en voorlichting: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Kompasstraat 18 1973 PX , IJmuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34393672.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met L&F advies en voorlichting een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen L&F advies en voorlichting en de Opdrachtgever.
 4. Schriftelijk: als schriftelijke communicatie wordt tevens aangemerkt langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.
 5. De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten advies, voorlichting, diensten, programma’s op maat, al dan niet met levering van materialen, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en L&F advies en voorlichting:
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijking van één der bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien de afwijkende bepaling Schriftelijk is overeengekomen.
 4. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten gelden de in de Overeenkomst opgenomen bedingen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is L&F advies en voorlichting dan wel de Opdrachtgever verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.
 6. Indien twee of meer (rechts)personen gezamenlijk partij zijn bij een rechtsverhouding met L&F advies en voorlichting als bedoeld in artikel 2.1 van deze voorwaarden, dan zijn zij ieder hoofdelijk gehouden om de verplichtingen welke hieruit voortvloeien, na te komen.

 

Artikel 3 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart L&F advies en voorlichting tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen de redelijke kosten van rechtsbijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en alle door de potentiële Opdrachtgever aangevraagde offertes zijn kosteloos en vrijblijvend.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de – door L&F advies en voorlichting – uitgebrachte offerte of het mondeling gedane aanbod wordt aanvaard.
 3. Een aanbod – in de vorm van een offerte of enige andere aanbieding – verricht door L&F advies en voorlichting vervalt na verloop van tien dagen. Een handeling van de Opdrachtgever met de strekking een vervallen aanbod te aanvaarden geldt als een aan L&F advies en voorlichting gericht aanbod.
 4. Elk aanbod is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aan een aanbod gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Elektronische communicatie gericht aan de Opdrachtgever wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending.
 6. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken zijn de in een aanbod vermelde prijzen exclusief BTW.
 7. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen geldt een offerte of andere aanbieding niet voor toekomstige orders.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien na sluiting van de Overeenkomst uit feiten of omstandigheden blijkt dat het voor de uitvoering van de opdracht raadzaam is de Overeenkomst te wijzigen stelt L&F advies en voorlichting de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Dergelijke omstandigheden geven de Opdrachtgever nimmer de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. L&F advies en voorlichting geeft uitvoering aan de Overeenkomst volgens de eisen die aan een deskundig en zorgvuldig handelend vakgenoot mag worden gesteld.

 

Artikel 7 Ontbinding van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden ontbonden, tenzij van L&F advies en voorlichting in redelijkheid niet gevergd kan worden de Overeenkomst in stand te laten. Indien deze omstandigheid toe te rekenen is aan de Opdrachtgever blijft hij de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 2. Indien één der partijen in staat van faillissement verkeert, haar onderneming beëindigt of surseance van betaling aanvraagt is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te beëindigen. De vorige volzin staat nakoming van een reeds uitgevoerd gedeelte van de Overeenkomst niet in de weg, mits aan deze uitvoering zelfstandige waarde toekomt. De Opdrachtgever is gehouden het – aan de uitvoering gerelateerde – honorarium te voldoen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

Artikel 8 Betalingen, Honorarium en extra gemaakte kosten

 1. De kosten van uitvoering van de opdracht door L&F advies en voorlichting omvatten het honorarium en de extra gemaakte kosten.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het uurtarief dat geldt voor de betreffende opdracht.
 3. Extra gemaakte kosten zijn kosten die L&F advies en voorlichting ten behoeve van de opdrachtgever heeft betaald zoals materiaalkosten, voorbereidingskosten, op maat geschreven programma’s etc.
 4. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door L&F advies en voorlichting voorgeschreven wijze.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is tot de dag van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.
 6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van verschuldigde betalingen komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen binnen de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van L&F advies en voorlichting, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op geleverde zaken door natrekking of zaakvorming teniet gaat vestigt L&F advies en voorlichting bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak respectievelijk de gevormde zaak te zijnen behoeve tot zekerheid op al hetgeen de opdrachtgever of koper uit welken hoofde dan ook aan L&F advies en voorlichting verschuldigd is.

 

 

Artikel 10 Retentierecht

 1. L&F advies en voorlichting kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij in het kader van de werkzaamheden als in artikel 1 onder 5 omschreven onder zich heeft, indien en voor zolang als:
 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door L&F advies en voorlichting verrichte werkzaamheden aan hetzelfde object niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met L&F advies en voorlichting niet of niet geheel voldoet.

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van de opdracht met zich meebrengt dat door L&F advies en voorlichting een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van L&F advies en voorlichting wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten is L&F advies en voorlichting niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde worden gemaakt.
 2. Wanneer (rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan L&F advies en voorlichting verstrekte opdrachten tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van L&F advies en voorlichting is beperkt tot de som van het factuurbedrag waaraan de opdracht is gerelateerd.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle verweren en vorderingen jegens L&F advies en voorlichting één jaar.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Overmacht in de zin van art. 6:75 BW staat nakoming van een reeds uitgevoerd gedeelte van de Overeenkomst niet in de weg, mits aan deze uitvoering zelfstandige waarde toekomt. De Opdrachtgever is gehouden het – aan de uitvoering gerelateerde – honorarium te voldoen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.


Artikel 13 Klachten en wanprestaties

 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van de werkzaamheden of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk en duidelijk omschreven en gemotiveerd te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen om ontvankelijk te zijn binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen of moeten worden, maar uiterlijk 60 dagen na de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen.
 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk, indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en L&F advies en voorlichting is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechtbank dan wel het kantongerecht in het arrondissement van de vestigingsplaats van L&F advies en voorlichting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 3. Als deze voorwaarden in een andere taal dan in het Nederlands zijn verstrekt, is in geval van geschil over de inhoud of strekking, de Nederlandse tekst bindend.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst is gepubliceerd of verstrekt.

 

Deze voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.

IJmuiden, 20 mei 2018